บทความ

บทความยอดนิยม

ทั้งหมด

การตั้งคำถามเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์

ทั้งหมด

หลักสูตรการเขียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในผู้เรียน

ทั้งหมด

การเขียน

ทั้งหมด

หลักสูตรการตั้งคำถามเพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงเหตุผล

ทั้งหมด

หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูในศตวรรษที่ 21

ทั้งหมด

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ทั้งหมด

หลักสูตรทักษะการตั้งคำถามเพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงเหตุผล

ทั้งหมด

การพัฒนานวัตกรรมบอร์ดเกม (Board Game) เพื่อการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ในศตวรรษที่ 21

ทั้งหมด

หลักสูตรการตั้งคำถามเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงเหตุผล

ทั้งหมด

การพัฒนานวัตกรรมบอร์ดเกม( Borad game) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สำหรับครูในศตวรรษที่ 21

ทั้งหมด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมบอร์ดเกม (Board Game) เพื่อการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สําหรับครูในศตวรรษที่ 21

ทั้งหมด

หลักสูตรการตั้งคำถามเพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงเหตุผล

ทั้งหมด

หลักสูตรโครงงานนวัตกรรมจากประสบการณ์โลก

ทั้งหมด

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง "จำนวนเฉพาะ" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (บูรณาการหลักสูตรการตั้งคำถามเพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงเหตุผล)

ทั้งหมด

โครงงานนวัตกรรมจากประสบการณ์โลก

ทั้งหมด

หลักสูตรโครงงานนวัตกรรมจากประสบการณ์โลก (IP2)

ทั้งหมด

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยโครงงานนวัตกรรมจากประสบการณ์โลก (Phenomenal Based Learning :IP2)

ทั้งหมด

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ The LAUNCH Cycle

ทั้งหมด

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน

ทั้งหมด