คอร์สเรียนทั้งหมด

ผลลัพธ์ทั้งหมด 10 รายการ

เรียนรู้ 2 หัวข้อย่อย เพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

เครื่องมือครู

5 คอร์ส

17 วิดีโอ

90 บทความ

พัฒนาการเด็ก

5 คอร์ส

0 วิดีโอ

7 บทความ

แท็ก

สุขภาพร่างกายแข็งแรง สร้างความสุขในทุกวัน การงานการเงินดี ไม่มีโรคติดตัว ดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย ไม่ทำงานเพื่อเอาเงินไปให้หมอ มีความสุขในทุกๆวัน การจัดการเรียนรู้ สมรรถนะผู้เรียน ประสบการณ์โลก นวัตกรรม การเขียน พัฒนาทักษะการคิด การตั้งคำถาม คิดเชิงเหตุผล เด็กปฐมวัย CS Unplugged ช่วงชั้นประถมต้น กระบวนกร การเรียนรู้ นวัตกรรมบอร์ดเกม การเรียนรู้เชิงรุก จิตวิทยาเชิงบวก การเสริมสร้างอุปนิสัยผู้เรียน จิตศึกษา การพัฒนาสมองส่วนหน้า โรงเรียนลำปลายมาศ โควิด บ้านแทนห้องเรียน อุปนิสัยผู้เรียน บอร์ดเกม Active Learning สื่อ วีดีทัศน์ วิทยฐานะ คณิตศาสตร์ โจทย์ปัญหาเศษส่วน การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนและจำนวนคละระคน โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิทยาการคำนวณ flowchart ผังงาน เทคโนโลยี รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ประถมศึกษาปีที่2 ESL Phonics Primary level อุดมศึกษา สาธารณสุข โภชนาการ KPRU สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ การอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงวัย วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาสาธารณสุข Cyberbullying พลเมืองดิจิทัลที่ดี โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ดนตรี เสียงเพลง