หลักสูตรหลักการจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อการเสริมสร้างอุปนิสัยผู้เรียน

หลักสูตรหลักการจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อการเสริมสร้างอุปนิสัยผู้เรียน เป็นหลักสูตรที่ Life Education (Thailand) ได้พัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่ออธิบายถึงความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยาเชิงบวก การศึกษาเชิงบวก อุปนิสัยเชิงบวก และมีตัวอย่างการจัดการสถานการณ์ต่างๆด้วยจิตวิทยาเชิงบวกในโรงเรียนสำหรับคุณครู

รายละเอียดคอร์ส

การเสริมแรงเชิงบวกเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในฐานะวิธีการอบรมเลี้ยงดู รวมทั้งปรับพฤติกรรมเด็กที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน แม้ว่าจะยุติกระบวนการเสริมแรงเชิงบวกไปแล้วก็ตาม การศึกษาเกี่ยวกับการใช้การเสริมแรงเชิงบวกในห้องเรียน พบว่าช่วยปรับพฤติกรรมของนักเรียนให้เหมาะสมกับช่วงวัย มีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และมารยาททางสังคมที่ดีมากยิ่งขึ้น การเสริมแรงเชิงบวกช่วยให้การจัดการบรรยากาศชั้นเรียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงแรงกดดัน หรือความเครียดอันจากอิทธิพลด้านลบของพฤติกรรมกลุ่ม เช่น การโดนล้อหรือรังแกด้วยคำพูด และร่างกายให้เกิดความอับอาย ทำให้ไม่กล้าแสดงออกหรือกระทำในสิ่งที่ถูกต้องได้ เป็นต้น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาเชิงบวก และอุปนิสัยเชิงบวก เกิดความตระหนักในความสำคัญของการใช้แนวคิดอุปนิสัยเชิงบวก ทั้งกับตนเองและผู้เรียน สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดการเสริมสร้าง และ Feedback อุปนิสัยเชิงบวกในชั้นเรียนได้ สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตด้านอุปนิสัยเชิงบวกให้กับผู้เรียนได้ เนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ประกอบด้วย - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาเชิงบวก และอุปนิสัยเชิงบวก - ความเข้าใจตนเองในมุมมองของ อุปนิสัยเชิงบวก - แนวคิดและการฝึกการเสริมสร้าง อุปนิสัยเชิงบวก เบื้องต้นสำหรับตนเองและผู้เรียน - เทคนิคการใช้ Feedback ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยกระบวนการเชิงบวก - สามเหลี่ยมการสร้างช่วงเวลาเชิงบวกในห้องเรียน (Micro Moments Triangle) กิจกรรมการอบรมออนไลน์ ประกอบด้วย Lecture , Case-Based Learning , Transformative Learning , Dialogue And Discussion , Worksheet แนวทางเกณฑ์การวัดและประเมินผล ด้าน Knowledge : ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างอุปนิสัยเชิงบวก – วัดจากใบงานในการอบรม Attitude: ครูมีทัศนคติในการมองตนเอง และผู้เรียนบนพื้นฐานจิตวิทยาเชิงบวก มีมุมมองแบบ Growth Mindset ในการสร้างเสริมประสบการณ์และความรู้ให้กับผู้เรียน – วัดจากการสัมภาษณ์ และ PLC Practice: ครูมีความสามารถในการอธิบายอุปนิสัยเชิงบวกของผู้เรียนแบบรายบุคคลและมีวิธีการเสริม สร้างอุปนิสัยเชิงบวกที่สมดุลให้กับผู้เรียนรายบุคคลได้เบื้องต้น กล่าวโดยสรุปหลักสูตรหลักการจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อการเสริมสร้างอุปนิสัยผู้เรียน นี้เหมาะสำหรับคุณครู และอาจารย์ ทุกระดับชั้นผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับจิตวิทยาเชิงบวก และอุปนิสัยเชิงบวก ผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการณ์สถานการณ์ในเชิงลบ ไปจนถึงวิธีนำอุปนิสัยเชิงบวกในแต่กลุ่มไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

Learning Outcome

ความคืบหน้าในการเรียนรู้

100%
รับเกียรติบัตร
Educators Skill
Educators Skill
13 คอร์ส
ทักษะที่ฉันจะได้รับ
ทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดเป็นระบบ
ทักษะการจัดการอารมณ์
ทักษะพื้นฐานตามหลักสูตร
ภาพรวมคอร์ส
ระยะเวลาที่ใช้ 1:10 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด 03/06/2023 20:13
ระดับ
Basic
แชร์: