หลักสูตรโครงงานนวัตกรรมจากประสบการณ์โลก

โครงงานนวัตกรรมโลกมุ่งเน้นให้ครูทบทวนธรรมชาติที่เกิดขึ้นและเชื่อมโยงผู้เรียนเข้ากับบทเรียนตามแนวทางห้องเรียนประสิทธิภาพสูง หรือ ลักษณะนิสัยสร้างสรรค์ในการเรียนรู้

รายละเอียดคอร์ส

หลักสูตรโครงงานนวัตกรรมจากประสบการณ์โลกเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตามหลักการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ตามนิยามของ CCE ซึ่งเป็นองค์กรที่มีภารกิจในการพัฒนาการศึกษาในระดับนานาชาติ จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฯ เพื่อที่จะส่งเสริมให้คุณครูที่เข้าอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไป “ ปรับ” “ประยุกต์” และ “ต่อยอด” เพื่อใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนของตัวเองมีสมรรถนะ (Competence) ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยหลักสูตรโครงงานนวัตกรรมจากประสบการณ์โลกเป็นหลักสูตรที่มีการผสมผสานระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานร่วม (Phenomenal based learning) กับแนวคิดเรื่องการทำโครงงาน (Project approach) เพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ของผู้เรียน สำหรับกิจกรรมของหลักสูตรฯ มีการออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) โดยคุณครูผู้เข้าอบรมจะต้องมีบทบาทในการสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านกิจกรรมและภารกิจที่หลักสูตรฯ จัดลำดับไว้อย่างเป็นระบบด้วยเครื่องมือสร้างการเรียนรู้ของ OECD อาทิ Force connection, High functioning classroom, Creative Habit of Mind และอื่นๆ สำหรับเครื่องมือสร้างการเรียนรู้ที่มีชื่อว่า Force connection เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างสิ่งต่างๆ เพื่อพัฒนาไปสู่สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน หรือที่เรียกว่า นวัตกรรม (Innovation) โดยวัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องมือ Force connection เพื่อที่เปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการคิดที่ไม่ยึดติดกับกรอบความคิดแบบเดิมๆ ลำดับต่อมาคือลักษณะของห้องเรียนประสิทธิภาพสูง (High functioning classroom) เป็นคุณลักษณะ (Characteristics) ของห้องเรียนมีประสิทธิภาพทั้งกระบวนการและผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยจำแนกคุณลักษณะเพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างห้องเรียนประสิทธิภาพต่ำกับห้องเรียนประสิทธิภาพสูงว่ามีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไร ประการสุดท้ายคือ Creative Habit of Mind ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินความคิดสร้างสรรค์ในมิติต่างๆ 5 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านความอยากรู้อยากเห็น มิติด้านความยืนหยัดมุ่งมั่น มิติด้านจินตนาการ มิติด้านการทำงานเป็นระบบ และมิติด้านการทำงานร่วมกัน ซึ่งในแต่ละมิติจะมิติย่อยๆ ประกอบกันเป็นมิติหลัก โดยเครื่องมือ Creative Habit of Mind สามารถนำไปใช้ประเมินความคิดสร้างสรรค์ในห้องเรียนหรือในโรงเรียนได้ กล่าวโดยสรุปสำหรับหลักสูตรโครงงานนวัตกรรมจากประสบการณ์โลกจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์รวมถึงตัวอย่างกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานผ่านการทำโครงงานนวัตกรรม โดยมีเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้ที่สำคัญของ CCE ประกอบด้วย Force connection, High functioning classroom และ Creative Habit of Mind

Learning Outcome

How to create educate

ความคืบหน้าในการเรียนรู้

67%
Educators Skill
Educators Skill
13 คอร์ส
ทักษะที่ฉันจะได้รับ
ทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดเป็นระบบ
ทักษะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ทักษะทางสังคม
ภาพรวมคอร์ส
ระยะเวลาที่ใช้ 1:36 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด 29/03/2023 13:27
ระดับ
Basic
แชร์: