หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูในศตวรรษที่ 21

หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูในศตวรรษที่ 21 จึงออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพื้นฐานบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ และส่งเสริมทักษะการออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกมสำหรับครูในการพัฒนาผู้เรียน ตั้งแต่การออกแบบจนถึงแนะนำแนวทางการทดสอบเกมจนถึงขั้นสำเร็จ ซึ่งใช้การการจัดกิจกรรมอบรมแบบออนไลน์ (Online) เน้นการสร้างความเข้าใจในบอร์ดเกมและบอร์ดเกมการศึกษา การออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกม การสร้างภาพประกอบเกม การนำไปใช้ และการประยุกต์กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งแบบในชั้น (On site) และแบบออนไลน์ (Online) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการสอนที่มีคุณค่าต่อทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีกรอบแนวคิดการใช้บอร์ดเกม (Bord Game) ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงแนวคิดของการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game Based Learning) และแนวคิดเกมิฟิเคชั่น (Gamification) ในการออกแบบและพัฒนาเกมในการสร้างกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) แก่ผู้เรียน

รายละเอียดคอร์ส

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพื้นฐานบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกมสำหรับครูในการพัฒนาผู้เรียน และเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาบอร์ดเกมสู่การพัฒนาผู้เรียน เนื้อหาการเรียนรู้ในหลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเกม และบอร์ดเกมเกมเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ ความหมาย ความสำคัญ ประวัติศาสตร์บอร์ดเกม โครงสร้างเกม ลำดับการเล่น การดำเนินการเล่น การยุติเกม และการคิดคะแนนของเกม แนวคิดการออกแบบภาพประกอบเกม ได้แก่ การสอนโปรแกรมพื้นฐานในการออกแบบ การใช้ภาพประกอบเกมแบบ Vector การตั้งค่าขนาดงาน การใช้เครื่องมือพื้นฐานเพื่อการออกแบบ และการนำงานไปใช้ และแนวทางการออกแบบเกมเพื่อการพัฒนาทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ตั้งประเด็น การออกแบบระบบเกมเพื่อการเรียนรู้ และการสร้างกลไกของเกม เป็นต้น กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ประกอบด้วย กิจกรรมบรรยายออนไลน์ บอร์ดเกมออนไลน์ กระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการแก้ไขปัญหา การติดตามผลการดำเนินงาน และกระบวนการถอดบทเรียน แนวทางการวัดและประเมินผล 1.หลังจากเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร ครูและผู้เข้าร่วมการอบรมต้องออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกม 1 ชุด เพื่อสรุปและนำเสนอต่อโครงการ 2. ระหว่างการออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกม ครูและผู้เข้าร่วมต้องอยู่ในระบบการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะการเตรียมการ ระยะดำเนินการ และระยะสรุปผล โดยมีเอกสารการติดตามและประเมินผลด้วยกระบวนการ PLC และการถอดบทเรียน คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรม 1. เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. ครูผู้เข้าร่วมการอบรมต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง Spec core i3 หรือ AMD Ryzen 3 3100 ขึ้นไป 3. ครูผู้เข้าร่วมอบรม ต้องเลือกเนื้อหาของการสร้างเกมมา ท่านละ 1 เรื่อง พร้อมรายละเอียดทั้งหมดของเนื้อหา โดยเป็นเรื่องที่สามารถสร้างสถานการณ์ของเกมได้ Learning Outcome 1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมายของบอร์ดเกมและประวัติของบอร์ดเกมได้ 2. ผู้เรียนสามารถจำแนกประเภทของบอร์ดเกมได้ 3. ผู้เรียนสามารถอธิบายกลไก ระบบ และวิธีการเล่นบอร์ดเกมได้ 4. ผู้เรียนสามารถบอกหลักการในการออกแบบบอร์ดเกมได้ 5. ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างการบูรณาการบอร์เกมเข้าไปในแต่ละวิชาได้

Learning Outcome

ความคืบหน้าในการเรียนรู้

100%
รับเกียรติบัตร
Educators Skill
Educators Skill
13 คอร์ส
ทักษะที่ฉันจะได้รับ
ทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดเป็นระบบ
ทักษะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ทักษะพื้นฐานตามหลักสูตร
ภาพรวมคอร์ส
ระยะเวลาที่ใช้ 1:45 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด 08/06/2023 14:51
ระดับ
Basic
แชร์: