หลักสูตรการเขียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในผู้เรียน

การขับเคลื่อนหลักคิดที่สำคัญของครูทั้งหมดนี้ล้วนเป็น “เหตุ” สำคัญที่จะนำไปสู่การเกิดทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 แก่นักเรียน ซึ่งเป็น “ผล” ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นกับระบบการศึกษาของไทย การฝึกให้นักเรียนเขียน/บันทึกทั้งในรูปแบบของบันทึกการเรียนรู้ทั่วไป จนถึงการเขียนบทความที่เป็นวิชาการ ซึ่งต้องฝึกบ่อย ๆ จนเกิดเป็นพฤติกรรมหลักของการเรียนรู้ในทุก ๆ ครั้ง ทั้งนี้จะเห็นว่าธรรมชาติของเขียนนั้นต้องผ่านกระบวนการคิดโดยอัตโนมัติ จึงถือว่าเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความอดทนในการฝึกฝน เพราะเป็นกระบวนการที่ขาดหายไปอย่างมากกับการศึกษาของไทย

รายละเอียดคอร์ส

การขับเคลื่อนหลักคิดที่สำคัญของครูทั้งหมดนี้ล้วนเป็น “เหตุ” สำคัญที่จะนำไปสู่การเกิดทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 แก่นักเรียน ซึ่งเป็น “ผล” ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นกับระบบการศึกษาของไทย ทั้งนี้หากกล่าวโดยสรุปในเชิงปฏิบัติของครูแล้วกระบวนการหลัก 3 ประการที่เปรียบเสมือน คาถา 3 ข้อ ซึ่ง รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ หัวหน้าหน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ได้เป็นผู้เสนอไว้ เพื่อใช้เป็นวลีระลึกให้ครูพึงกระทำร่วมกับการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ของตัวเอง โดยสามารถนำไปใช้ได้กับทุก ๆ สถานการณ์ของการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งคาถาทั้ง 3 ข้อ ประกอบด้วย 1. ถามคือสอน หมายถึง การถามต้อนความคิดมากกว่าการบอกความรู้ โดยเริ่มจากถามให้เกิด ความกล้าตอบก่อน แล้วค่อยตามด้วย ถามให้เกิดความเก่งคือกล้าคิด ซึ่งผู้ถามต้องเข้าใจบันไดของความรู้ และความไม่รู้ของนักเรียน (ผู้ตอบ) เพื่อที่จะสามารถออกแบบคำถามให้เกิดการต้อนความคิดของนักเรียนไปสู่ปลายทางของการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ ได้ 2. สะท้อนคิดคือเรียน หมายถึง การชวนนักเรียนสะท้อน/แสดงความคิดเห็น (ได้ทั้งการพูด และเขียน) จากกิจกรรมหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนรู้ โดยเริ่มต้นจากการสะท้อนในส่วนที่เป็นความรู้สึก (ใช้ใจตอบ) ก่อน แล้วค่อย ๆ ชวนสะท้อนในส่วนที่เป็นความคิด (ในสมองตอบ) เพื่อให้การเรียนรู้นั้นสะท้อนกลับมาที่ตัวของผู้สะท้อนเอง อันเป็นหลักสำคัญอย่างมากในการเรียนรู้ของมนุษย์ 3. เขียนคือคิด หมายถึง การฝึกให้นักเรียนเขียน/บันทึกทั้งในรูปแบบของบันทึกการเรียนรู้ทั่วไป จนถึงการเขียนบทความที่เป็นวิชาการ ซึ่งต้องฝึกบ่อย ๆ จนเกิดเป็นพฤติกรรมหลักของการเรียนรู้ในทุก ๆ ครั้ง ทั้งนี้จะเห็นว่าธรรมชาติของเขียนนั้นต้องผ่านกระบวนการคิดโดยอัตโนมัติ จึงถือว่าเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความอดทนในการฝึกฝน เพราะเป็นกระบวนการที่ขาดหายไปอย่างมากกับการศึกษาของไทย

Learning Outcome

ความคืบหน้าในการเรียนรู้

100%
รับเกียรติบัตร
Educators Skill
Educators Skill
13 คอร์ส
ทักษะที่ฉันจะได้รับ
ทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดเป็นระบบ
ภาพรวมคอร์ส
ระยะเวลาที่ใช้ 1:06 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด 29/03/2023 09:49
ระดับ
Basic
แชร์:

แท็ก