หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิดโดยใช้บ้านแทนห้องเรียน

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิดโดยใช้บ้านแทนห้องเรียน มีแนวคิดหลักการจากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้โรงเรียนต้องมีการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์การนำแนวทางการจัดเรียนรู้โดยใช้บ้านเป็นฐาน (Home Based Learning : HBL) เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้หนึ่งที่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะเป็นการร่วมมือกันระหว่างบ้านและโรงเรียน การจัดการเรียนรู้แบบ HBL เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยังคงสถานะการจัดการเรียนรู้แบบ Collaborative-Active Learning โดยที่ต้องยึดหลัก High Functioning Classroom ไว้ สามารถทำให้เกิดการสนธิกำลังครูระหว่างโรงเรียนได้สะดวกมากขึ้น คุณครูต่างโรงเรียนได้เรียนรู้จากกันและกันมากขึ้นผ่าน Online PLC ทำให้ครูและห้องเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รายละเอียดคอร์ส

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิดโดยใช้บ้านแทนห้องเรียน มีแนวคิดหลักการจากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้โรงเรียนต้องมีการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์การนำแนวทางการจัดเรียนรู้โดยใช้บ้านเป็นฐาน (Home Based Learning : HBL) เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้หนึ่งที่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะเป็นการร่วมมือกันระหว่างบ้านและโรงเรียน การจัดการเรียนรู้แบบ HBL เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยังคงสถานะการจัดการเรียนรู้แบบ Collaborative-Active Learning โดยที่ต้องยึดหลัก High Functioning Classroom ไว้ สามารถทำให้เกิดการสนธิกำลังครูระหว่างโรงเรียนได้สะดวกมากขึ้น คุณครูต่างโรงเรียนได้เรียนรู้จากกันและกันมากขึ้นผ่าน Online PLC ทำให้ครูและห้องเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าใจกระบวนการ HBL เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำอากระบวนการและเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้แบบ HBL ไปใช้ได้ และผู้เข้าอบรมสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในช่วงที่ต้องเรียนออนไลน์ได้ โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ที่บ้านโดยใช้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ E Learning, E-Mail และ Assignment มาประยุกต์ให้เข้ากับเนื้อหาโดยมองผู้เรียนเป็นหลักและไม่ได้มุ่งเน้นที่การเรียนรู้แบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ประกอบด้วยกิจกรรมบรรยาย กิจกรรมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการออนไลน์ผ่านเครื่องมือออนไลน์ที่หลากหลาย กิจกรรมสะท้อนคิด เช่น กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ HBL (Home Based Learning) ผ่าน Mentimeter กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของครูและนักเรียนในบริบทที่เรียนที่โรงเรียนและแบบ HBL และนำเสนอในกลุ่มใหญ่ กิจกรรมแชร์เครื่องมือที่ตนเองเคยใช้ในการสอนแบบออนไลน์ผ่าน Mentimeter ผู้เข้าอบรมได้ทดลองใช้เครื่องมือออนไลน์ กิจกรรมกลุ่มย่อยร่วมกันคิดออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบ HBLC ปรับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการเชื่อมโยงเพื่อลดภาระงาน ฯลฯ การวัดประเมินผลและการติดตามผล ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ HBL ได้ และสามารถนำไปใช้ได้จริง สามารถทำ PLC ตามกำหนดการในรูปแบบ Online หรือ Onsite โดยจัดการเรียนรู้แบบ Collaborative Active Learning ได้

Learning Outcome

ความคืบหน้าในการเรียนรู้

100%
รับเกียรติบัตร
Educators Skill
Educators Skill
13 คอร์ส
ทักษะที่ฉันจะได้รับ
ทักษะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ภาพรวมคอร์ส
ระยะเวลาที่ใช้ 1:40 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด 29/03/2023 12:51
ระดับ
Basic
แชร์: