เกม The Explorer: นักสำรวจ สาระวิชาวิทยาศาสตร์

Educators Skill
Educators Skill
การดู 866 ครั้ง

ตัวอย่างการพัฒนาเกมของครูจากการอบรมหลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

สำหรับครูในศตวรรษที่ 21 

 

โครงการพัฒนานักจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การขยายผลพื้นที่ต้นแบบ
สนับสนุนโดยสำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

จัดทำเมื่อ พฤษภาคม 2566

10:18

สรุปการจัดการเรียนการสอนโครงงาน "ทับเที่ยงโมเดล" โร...

Educators Skill
การดู 358 ครั้ง
06:40

เกม FLOWCHART MATCHING: สาระวิชาวิทยาการคำนวณ

Educators Skill
การดู 610 ครั้ง
08:44

เกม SDGs ตอนวิกฤตการณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Educators Skill
การดู 952 ครั้ง
05:22

เกม MY JOURNEY IN THAILAND: สาระวิชาการออกแบบและเทคโ...

Educators Skill
การดู 635 ครั้ง
08:02

เกม OH MY BAG! สาระวิชาภาษาอังกฤษ

Educators Skill
การดู 539 ครั้ง
05:13

เกม PINYIN RANDOM BOX: สาระวิชาภาษาจีน

Educators Skill
การดู 989 ครั้ง
04:41

เกม ศักดินาสยาม: สาระวิชาประวัติศาสตร์

Educators Skill
การดู 489 ครั้ง
03:11

เกม ABC BINGO: สาระวิชาภาษาอังกฤษ

Educators Skill
การดู 356 ครั้ง
07:44

เกม UNO KINDS OF NOUNS: สาระวิชาภาษาอังกฤษ

Educators Skill
การดู 514 ครั้ง
09:09

เกม 01 UNIT Circle สาระวิชาคณิตศาสตร์

Educators Skill
การดู 726 ครั้ง
10:00

เกม SCRATCH สาระวิชาวิทยาการคำนวณ

Educators Skill
การดู 790 ครั้ง
05:46

Sorting Game สาระวิชาคณิตศาสตร์

Educators Skill
การดู 716 ครั้ง
03:51

วีดีโอสรุปการเปิดบ้านโครงการนำเสนอห้องเรียนตัวอย่างข...

Educators Skill
การดู 132 ครั้ง
09:08

สรุปกิจกรรมเปิดห้องเรียนต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลตรัง สพ...

Educators Skill
การดู 261 ครั้ง
10:02

สรุปกิจกรรมเปิดห้องเรียนต้นแบบ โรงเรียนวัดวังเรือน ส...

Educators Skill
การดู 188 ครั้ง
14:00

สรุปกิจกรรมเปิดห้องเรียนต้นแบบ โรงเรียนบ้านดู่ สพป. ...

Educators Skill
การดู 168 ครั้ง